Inventari dels objectes de plata de la sagristia de la catedral de L’Alguer

Lista de la plata y demes robes dela sacrestia entregades al venerable Antoni Pionço sacrista menor per lo reverent doctor canonge Pere Juan Salis sacrista magior lo present ain de 1694 al 21 de gener.

            Primo sis canalobras de plata als quals lo hu te un peu tallat y ni falta un bussi de dit peu.

            Item los dits canalobras tenen dos lo giro llevadis, y a los dits giros les falta bussins de plata, a saber es las voras giradas ademunt, y abaix ahont apichigavan las rosas.

            Item altru canalobra al qual li falta una flor del peu.

            Item una creu de plata ab lo sou Christo, y corona llevadiza y ab lo sou peu, al qual li falta una flor, y un clau de una ma, y un tros del retul.

            Item dos bultus de plata nomenats Sant Pere y Sant Paulu ab los sous llibres, Sant Pere porta en una ma las claus, a una li falta las dins y la punta, y al altra lo manich Sant Paulu porta la espada axi be de plata, al qual li falta la meitat de la creu de dita espada.

            Item sis burdons a hu dels quals falta un pumet en la punta, y en los bastos dels canons falta a dos bussins de plata.

            Item un ensanser de plata ab quatra cadenetas, al qual li falta un trosset del cordonet de demunt, y la copula te despechigada.

            Item una barqueta de plata.

            Item dos ceroferaris de plata.

            Item tres fuentes de plata ab las suas armas.

            Item dos pichers de plata, lo hu ab lo sou cobertor, y armas.

            Item dos canadellas de plata sobredoradas ab los seus taps.

            Item dos paus de arquimia sobredoradas.

            Item la reliquia que se sol portar per las processons de plata sobredorada ab la sua creu, y Christo ab un pilaret y dos armas.

            Item una custodia gran de plata ab doze campanils, y ab <ab>las suas brazaleras hont anavan dos angeles, y lo sou verche de plata ab un vidre solament, a la qual li falta un bussi de la flor del peu de migh sens creu.

            Item un salpasser de plata desacomodat, ab lo seu pual de plata.

            Item sinc calix de plata dos floreats ab nou figuras lo hu, y los altres dos plans, lo hu dels sobredorat que servex lo digious sant, dos dells tenen lu peu de alquimia.

            Item tres patenas de plata sobredoradas.

            Item dos campanetas de plata sensa llinguetas a las quals falta dos trossus de plata en las faldas falta una.

            Item una gioya de coral floreada, y engastada de alquimia ab la Purissima en mig, y lo Espiritu Sant, y dos sants al costat de Nostra Señora assi be de coral, ab vuit caras una de las quals despichigada, las quals caras las te al derredor, a la qual li falta quatre claus de arquimia que se troban tallats, los clavos faltan.

            Item una porra de plata ab duas cadanetas, y dos cascavells, a la qual li falta una cara, ab la sua guarnicio de mich y a un altre cara li falta la guarnició.

            Item una llantia gran de plata, ab la sua llantieta assi be de plata ab las suas cadenetas, y un pom en cada una en lo mich las cadenetas de la gran contenen en cadauna divuit anells y las petitas cadauna nou anells en dita llantieta li falta un bussi de plata.

            Item una creu gran de plata sobredorada la qual servex per las processons ab lo seu Christo de una part, y al altre Nostra Señora ab lo seu fill en la qual en la frentera del Sant Christo falta entre caras, y flors set peças, a la frentera de Nostra Señora falta entre caras, y flors nou peças en lo pom de dita creu falta dos caras, y dos peças, y tambe falta por demunt de dita creu un pom, y altru que se troba tallat, y lu Christo desenclavat. Item lo bastó de la creu conten quinze canons de plata ab hun pom, y deu anells en dits canons.

            Item una custodia de filigrana de plata ab lo sou vericle, y ab quoranta vuit pedras diferentas, y ab quatorze rayus, y en la punta estellas ab las suas duas puntas una per part de coral.

            Item una creu de plata sobredorada ab lo sou Lignum Crucis y ab la sua creueta de cristall engastada de plata que conten en lo mich lo dit Lignum Crucis, y en lo derredor cenida de quoranta y una perla.

            Item quatre canelobras de plata que servexan tots los dias per las missas resadas dels canongias.

            Item dos plats de plata sens peus en hu dels quals faltan dos bussins.

            Item sinc calçars ab sinc patenas de plata que servexan tots los dias per las missas hu dels quals te lu peu de alquimia.

            Item quatre campanetas de bronze dos bonas, y dos que no servexan.

            Item tres canaderas de plata que contenan cent y quoranta set gancets ó anellas.

(…)

Comments