Inventari de robes, llenyam i veles d’un capità de vaixell

Inventary de totes les robes y llegnam y veles y demés trastes se són posades en salvo de la nau del Capità Desiderio Chape que se és perduda en Cap de Galera. Són las sigüents:

Primo, una bandera de tela de vuit tels blancs y un tel vermell tallada y usada.

Item, un farol de la popa de la nau mal tratat

Item, lo estrall del abre mestre

Item, lo estrall del trinquet ab tres tallas

Item, çent y trenta-sinch tallas entre grans y petitas les quals són sens palancas

Item, un cap de moro del trinquet ab dos tallolas

Item, dos sartias del abre mestre

Item, altras vuit sartias de mestre, sinch ab las suas bigottas y las altras sens bigottas y axí bé altras dos sartias de mestra, una ab bigota y la altra sens bigottas

Item, dos escottas de mestra usadas

Item, dos patarassos de gàbia ab tres tallolas y dos bigottas

Item, deu sartias de trinquet la mitat ab bigottas y las altras sens bigottas

Item, dos patarassus de parroquet, ab las suas bigottas

Item, dos escottas de trinquet

Item, un colono de mestra

Item, dos escottas de gàbia

Item, dos contra mestra ab dos tallas

Item, lo suncu de mestre

Item, dos contra de trinquet ab quatre tallas

Item , vuit sartias de migiana ab las suas bigottas

Item, quatre frasquins guarnits ab los sous amante [y] tallas

Item, las reals ab las cadenas y bigotas de gàbia

Item, una talla ab lo sou estroch del xuncu de mestra

Item, un xuncu de migiana ab las suas dos tallas

Item, una trossa de migiana ab las suas dos tallas

Item, una escotta de migiana ab las suas dos tallas

Item, un cap bo de gàbia ab las suas dos tallas y parancos

Item, un cap bo del parroquet ab las suas dos tallas y sou palanch

Item, un estrall y sartia de contramigiana ab sas bigottas

Item, estrado y contrastrado de gàbia ab dos tallas

Item, dos brasalots y guardapeus de trinquet, y una talla

Item, un estrado de parroquet ab la sua talla

Item, una amante de parroquet ab lo sou xuncu y dos tallas

Item, un xuncu de trinquet

Item, una trossa de trinquet

Item, vuit sartias de gàbia ab las suas bigottas

Item, dos brassas de gàbia

Item, sis sartias de parroquet ab las suas bigottas

Item, un estrado de papafigo de mestra

Item, dos bolinas de papafigo de mestra

Item, dos brassos de papafigo de mestra

Item, una contrascotta de papafigo de mestra

Item, quatre sartias y amantillos de papafigo de mestra

Item, trossa de papafigo de mestra

Item, un bras de mestra

Item, dos embrollos de mestra

Item, dos reversos a penons de mestre

Item, dos contrascottas de gàbia

Item, dos contrascottas de mestra

Item, dos brassus de parroquet

(...)

Comments