Inventari de les robes i plata de la sagristia de la catedral de l’Alguer

Lista de les robes della segrestia entregades al venerable mossen Pera Serra per lo señor canonge Julia Sequi vui als sis de febrer de 1649. Diuse nou.

            Primerament una custodia gran de plata dorada ab un agiel per costat ab sas alas y un Cristo tot de plata dorat y lo vericle.

            Item una creu gran que se sol portar alas proseson ab una Nostra Señora y un Cristo doze pedras encastadas sens faltarli ninguna cosa y lo basto de la creu ab quize canons de plata y un pom en lo cap.

            Item un peu de plata ab lo Christo y creu de plata.

            Dos bultos de Sant Pera y Sant Pau ab sas insignas claus y espada.

            Item sis canalobres de plata so es dos grans dos migians y dos chics.

            Item quatre canalobres chics de plata dos servillas de plata dos campanetas de plata.

            Item sis bordons ab set canons de plata per cada hu ab sos poms sens faltar lis res.

            Item una font de plata ab las armes del bisbe Bacallar.

            Item un insenser de plata ab sa naveta y cullera tot de plata.

            Item una cantareta de plata ab sa ansa y anel y salpaser tot de plata.

            Item un reliquiari ab son Christo y las armas de la Ciutat tot de plata dorada.

            Item dos seroferaris de plata.

            Item una porra de plata ab tres canons y sas cadenetas de plata.

            Item dos canadellas de plata.

            Item un calsar gran ab sa patena ab las armas de Vaquero tot de plata dorada.

            Item dos calsars de plata dorats llisos.

            Item quatre calsars de plata llisos.

            Item un calser de plata dorat y obrat altre calsar de plata vell dorat y un calser de arcimia obrat sobre dorat ab sa copula plata.

            Item un calser de plata lis ab sa copa de dins dorada.

            Item un calser de plata dorat que te Diegu Sanna ab sa patena.

            Item doze patenas de plata delas quals ni ha quatre doradas.

            Item un calser ab sa patena que te lo señor marques Amat en la vila. Venut.

            Item dos paus de bronse sobredoradas.

            Item una llantia de plata ab sas cadenas que esta en lo altar magior.

            Item una altra llantia gran de plata ab sa llantieta y son floch de seda nova y obrada ab sa caxa y tancadura.

            Item dos faldistols de bronse tallats.

            Item una creu de plata en la qual es lo Lignum Crucis qual esta tancada dins lo sacrari de la segrestia.

            Item sis bandas so es tres negras de tafetta doble delas quals ni ha una en randa y dos blancas, una nova y altra vella y una verda.

            Item vuit trosus de tapisaria de color groch y vermell de tafeta y vuit trosus de tapeseria de domas de color vert y tanat delas quals ni ha sis trosus de quatre tells lo hu y dos de sich tels mes un frontal sens taler del matex qual serveix per la trona.

            Un tern de damasch floregiat ab tres maniples y dos estollas ab sons passam[a]ns y flochs.

            Item dos tunichelas de armesi blanc senzillas ab sas frangietas de hor mes dos tunichelas de armesi forradas de tela ab sas trenetas hor.

            Item dos tunichelas de armesi ab son pasamanet de hor forradas de tela.

            Item una casula de armesi ab sa stola y manipla forrada de tafeta vermell y pasema de hor.

            Item sinch casullas de damasch ab sas estolas y maniplas ab pasama y flocadura de seda y sinch bolsas del matex y sinch cobri calser de tafeta.

            Item dos dealmaticas de sati blanch vell ab sas forras de tela.

            Item un gremial de sati ab passema de hor.

            Item una tovallola de sati del fasistol.

            Item un tros de damasch per los canonicals.

            Item una bolsa de damasch ab sa creu de damasch de hor.

            Item altre bolsa de armesi ab una creu de brocat.

            Item altre bolsa de sati bordada ab las armas del Carme.

            Item sis capas de spoli de seda grogues floregiadas.

            Item un tern de damasch usat ab una stola y maniple.

            Item una casula de armesi ab sa stola y maniple de dos caras.

            Item una capa de domasch ab passama de or usada.

            Item altra capa de sati usada blanch.

            Item dos capas usadas de domasch, la una ab passama de plata y hor y altre ab passama de hor.

            Item quatra capas vellas de chamallot.

            Item altre capa de armesi forrada de taffata vella.

            Item quatra capas de chamallot ab passama de seda.

            Item sinch casulas de chamallot prensat ab sas stolas y maniples.

            Item sinch bolsas sens tafatans.

            Item dos dealmaticas del mateix ab sas stolas y maniples.

            Item una capa de sati prensat vella ab son pasama de hor y plata.

            Item sis capas de domasch novas ab son passama de hor y stolas.

            Item una cortina blanca de tafata per la Santa Concepcio.

            Item dos cortinas blancas vellas per lo Christo del cor.

            Item dos cobricalsars blancs ab flocadura vermella y blanca.


Comments