Instruccions contra la pesta


            1 [A-I, C-I]. Primerament, a tal que Nostrre Señor Déu sia servit haver misericòrdia y aplacar la yra de sa justa indignatió que té sobre la dita çiutat, procuraran los habitadors de aquella de emplear-se en fer dejunis, almoines, vots y exercitar-se en obres pies.

            2 [A-II, C-II]. Item, que sa fassa electió de deu persones de més habilitat y govern de dita çiutat, y aquellas dividir en altros deu trasts, per a que cascú de dites persones en general y en particular tíngant soliçitut y cuydado del seu trast y del que ocorrerà en dita çiutat; als quals deputats y nomenats se li done y conferesca ple y bastant poder y facultat que púgan liberament castigar qualsevol persona desobedient a llurs manaments a llur parer y sens altra consultatió, cremant les robes que lis apparrà, tancar les cases suspitoses, posar guàrdies en aquelles y fer lo demés que serà neçessari per rahó de la sanitat.

            3 [A-III, C-III]. Item, que se notifica ab crida pública a qualsevol persona que tindrà algun malalt en casa de qualsevol enfermetat, la aja de denuntiar en termini de sis hores als dits magnífichs señors de consellers o als morbers de la sanitat.

            4 [A-IV, C-IV]. Item, que se prohibesca que ninguna persona dega anar a visitar a ningun malalt que primer no sia revist dels doctors y declarat per aquells que no sia del predit mal contagiós.

(…)

            9 [A-IX, C-VIII]. Item, que si algun pobre caurà malath y voldrà anar a estar en lo hospital, que no essent de mal contagiós la çiutat li fassi dar recapte en sa casa de tot lo neçessari, com faria si tal persona estigués en dit hospital, perquè les persones no àjan major mal y perill.

            10 [A-XI, C-XI]. Item, que elegèscan de fora de la dita çiutat tres llochs apartats la hu de l’altre, ço és la hu per als enpestats, lo altre per als convaleçents y lu altre per als suspitosos; y entretant que dits llochs no se desputen y fabriquen, les tals persones sospitoses porran estar en llurs cases ab guàrdies o tancades, y portar los malalts contagiosos y en lloch apartat.

            11 [A-X, C-X]. Item, que par lo dupte que algunes persones tenen que los qui al present moren de peste, que per llevar tot scrúpul y cascú reste desenganat, no se dega suterrar ningun mort per entretant que primer no sia reconegut dels meges y çilurgians y haver de aquell la relació del que li parexerà.

            12. Item, que quant se farà revista de algun cos mort, aquell tal dega pendre les persones de casa que los governava o los soterradors, y posar-lo en lo més baix de dita casa per manco perill.

            13 [A-XII, C-XII]. Item, que se fassa electió de soterradors per a çepel·lir los qui morran de peste, los quals estaran apartats a prop del hospital o tancat, y que dits soterradors dègan exir de casa sens assistèntia ni guàrdia de hu dels morbers que los guie; y podent-se haver persones que sían stadas contagiadas en altra pesta, serà més segur y de manco perill.

            14 [A-XVIII, C-XIX]. Item, que en la casa contagiada o enpestada se dega fer una creu vermella a tal que cascú se guarde y se puga saber que tal casa és de sospita.

            15 [A-XIII, C-XIII]. Item, perquè la dita çiutat y habitadors de aquella no rèban gran detriment y dañy per causa de les robes se auran de cremar y desospitar, se notifique ab pública crida que en continent les robes que lis apparrà no ésser de hús las pareden, y tanquen en lloch que no se tràctan ni se púgan contagiar fins tant que la Çiutat reste desospitada.

(…)

Comments