El pescador que s’ha de casar


Lu pascaró che sa deu de casá                               Lo pescador que se deu de casar           

                                     

O gliuna veglia, o gliuna veglia,                                  O lluna vella, o lluna vella,

basa la faccia del pascaró;                                           basa la fatxa del pescador,

basa lus uls de la mia beglia                                         basa lus ulls de la mia bella

a poc a poc del finastró.                                              a poc a poc del finestó.

 

No la daspeltis, ara es sumiansa                                  No la despertis; ella és somiant-se              che nel sou dit l’ànel li pos;                                          que nel sou dit l’anell li pos;

i de l’igresia                                                                 i de l’iglésia

tota ninansa                                                                 tota ninant-se

li paresc che isci                                                           li pareix que ixi

ama l’aspos.                                                                 ama l’espós.

 

Si a la gliagosta aumenta’l preu                                   Si la llagosta aumenta’l preu

achel dimoni de l’aspagnol,                                         aquell dimoni de l’espanyol,

li he prumitit che pel dia deu                                       li he empromitit que pel dia deu

iò la daman; crepi chi vol!                                           jo la deman; crepi qui vol!

 

I pe lu gussu hi he già pansat;                                      I pe’lu gussu hi he ja pensat;

de la marina sarà’l primé;                                             de la marina serà el primer;

già trent’ascuts he andissipat,                                      ja trenta escuts he anticipat,

ch’he pres en prestit des de Baté.                                qu’he pres a prèstit dels de Batè.

 

Ciú Genarinu té las madèras                                        Xiú Genarinu te las maderas

prontas, lo primu i’l curriró;                                         promptes, lu primo i’l corridor;

i ciú Francescu ma fa las veras                                    i xiú Francescu me fa las velas

i vol che’l babbu fassi caussió.                                    i vol que’l babu faci caució.

 

Aspadarielu l’aspau ma dóna,                                     Aspadarielu l’espau me dóna,

lu capabiendu i’l talsarol;                                             lo cap a biendu i’l tercerol;

i compr un ferru che té Falcona,                                  i compr un ferro que té Falcona,

che doza frans m’ha dit che vol.                                 i dotze francs m’ha dit que vol.

 

I pe San Pera varém lu gussu,                                      I pe’ San Pera varem lu gussu;

lu carafattu m’ha dit ascí;                                            lu calafatu m’ha dit així,

sarà batiat ama gran lussu                                            sarà batiat ama gran lussu

i l’Arcipresta sarà’l parrí.                                             i l’Arxipresta serà el padrí.

 

A poc a poc si lu bon Deu                                           A poc a poc, si lu bon Deu

la pruvirenzia ma dungarà,                                          la providència ma dongarà,

vangaré rich i ma vaureu                                              vangaré rich i ma veureu

ama lu Sindich a passaggià.                                         ama lu Sindich a passetjar.

 

Tangarè casa gran i pintara,                                         Tangaré casa gran i pintada,

i la mubiria de gran valor;                                            i la mobilia de gran valor;

sarà de pranzu bella i agalbara,                                    sarà de pranzu bella i agalbada

finsa’l salottu com un sagnor.                                      finsa el salottu com un senyor.

 

I Catarina sarà salvira                                                  I Catarina, sarà servida

com una dama; en Catedral                                         com una dama; en Catedral

tangarà pronta la sua carira                                          tengarà prompta la sua cadira

quan fa lu bisba puntifical.                                          quan fa lu bisba pontifical.

Comments