Carreronet

 

     De la mia minyonia carreronet,

quanta mai anys t’he portat al cor,

així com t’he deixat... Eres probet,

ma a la tardeta te vistives de or;

de or, de veus, cançons i llumeretes,

de plors de minyonets i de risetes.

     Me só gitat pel món pe’ me fer home;

só tornat ple de anys i estraquitut;

alluny de tu, carreronet estret,

lo goig de la vida havia perdut!

     Tot és com a primer: a la tardeta

lo sol te visti de or i de recades;

los nígrils se consiguin; Llucieta

fa sempre les sues llongues txatxarades;

la gata hi salpa ‘l peix de la griella

i bruja ‘l sofrigit a la padella.

     Tot és com a primer; sol una vella

sense més aconhort i ni salut

no habita més al meu carreronet:

me volia aguardar... ma no ha pogut!

 


Trancripció fonètica:

 

[de ra mia miˆunia kararunet[1],

kuanta mai aˆtsi t’e pultat al kOr

aSí kom t’e daSat... eras prubet

ma a ra taldeta ta BistiBas de Or;

de Or, de Beus, kantsonts i íumeretas,

de prOrs de miˆunets i de rizetas.

ma so Jitat pel mon pe ma fe Oma;

so tunat pre de aˆts i astrakitut;

a íuˆ de tu, kararunet astret,

lu gOtSí de ra Bira aBia paldut!

tot es kom a priméé: a ra taldeta

lu sOl ta Bisti de Or i de rakaras,

lus nígris sa kuntsígin, íusieta

fa sempra ra suas íongas tSatSararas,

la gata i salpa l peS de ra grieía

i bruJa l sufriJit a ra pareía.

tot es kom a primé, sOl una Beía

sentsa mes akunOlt i ni sarut

nO abita mes al meu kararunet:

ma Buria agualdà.. ma nO a pugut!]

 [1] [r] representa el so linguoalveolar sonor vibrant. I [r] representa el so linguoalveolar sonor bategant.

Comments