Abusos de poder

(...)

XV. Ytem segons consta per molts testimonis y les confesions del Off[icia]l y escrivà, en lo deguinar dels porchs se cometen molts abusos en dany dels pobres vassalls, y cosa de ara un hany o dos començada, que és costum de esta Encontrada que quant és tota graxa sols se pren de deu porchs un porch, y quant és miga graxa de XV un porch, y quant és poca grassa sols se pren de XX porchs un porch; y ara, com és dit de nou, aquest Hofisial ha posat y deguinat, no havent-i res engraxat, los ha pres contra sa voluntat, ans havent-y agut molts processos y altercacions, de deu un porch, cosa no usada; per tant supp[li]ca lo Real Fisch que sia provehit per Sa Señoria que paguen com era acostumat en temps de tota graxa, de deu un porch; y miga graxa, de XV un porch; y en temps de poca graxa, de XX un porch, per desagravi dels vasalls, y no·ls imposen noves minges e noves imposisions prohibides per Pragmàtiques et aliis, y perquè se lleven alterations y dañis reservant dret al fisch per penes.

            Proveheix y mana Sa Señoria que se serve lo costum antich en lo deguinar dels porchs, llevat qualsevol abús en contrary fet.

            XVI. Ytem al castell se sol donar y dóna, com és dit, per casquna casa de la baronia, y també se comparteix ab lo noble Regidor o Oficial, un tronch y un sach de palla; ara novament se fan paguar, no solament del cap de casa, com era costumat, però com és dit, més encara dels fills, encara que no sien casats, noves mingües. Supp[li]calo Real Fisch sia prohibit y llevat.

            Proveheix y mana Sa Señoria que sie servada la pràticha antigua, llevat qualsevol abús en contrari fet.

            XVII. Ytem més lo Ofisial y ministres de Espetable Conte de Holi[va], moltes veguades imo sempre posen en los salts que se an de guardar y vedazonis, maxelladors lladres y hòmens de mala fama y vida, y vehent de fer plaer als hoficials per lo gran enterés, fan molts maxells; són furts, que no maxells; han suplicat los vasalls, y ne han donat clam de molts execos [=excessos] que fan; que sien los maxelladors que posaran hòmens de ley de bona fama, y lo matex supp[li]ca lo Real Fisch.

            Proveheix y mana Sa Señoria que se posen en maxelladors persones de bona vida y fama, y que en açò lo noble Regidor tingue la mà en mira que no·s façan execos.?

            XVIII. Ytem los qui tenien juos [=jous] no solien paguar sinó XV s[ous] per juo tan solament, y si entre dos feien juo, paguaven lo mateix, casqun VII s[ous] 6 [diners], y ara novament los han imposat que·lls fan paguar trenta sous. Supp[li]ca lo Real Fisch que sia remediat en tal manera que no sien imposats nous drets ni noves ningunes als pobres vassalls, per lo qual com és primer paliter és obliguat mirar segons sa Mag[esta]t ho mana a Sa Señoria.

            Provehix y mana Sa Señoria que sea servada la pràctica antigua, llevat qualsevol abús en contrary fet.

            XIX. Item també seguexen los vassalls de la vila de Birole, y ab molta rahó, que en los compartiments del parlament no solien paguar sinó XXVIII l[liures] y ara en aquest húltim compartiment lis fan pagar XXX l[liures], que són set lliures més, y de aquí los an seguits exequtions y altres mals, per no écer benefet lo compartiment, lo qual compartiment, segons consta per confessions del Oficial y del escrivà, ells a soles fan los compartiments segons los par, cosa grave y de mal orde, perquè se poden cometre molts fraus, y axí com tanbé de aquest mal orde n’i avia per altres llochs de Barons, y se han trobat excessos, y que s’ho ha remediat, supp[li]ca lo Real Fisch, per llevar abusos y fraus, perquè s’ho remedie en esta Encontrada y perquè s’y pose l’orde que a posat en les altres Encontrades.

(...)

Comments